Boekhouding Outsourcen

150.00 / month

Wil jij je boekhouding geheel uitbesteden? Dan is het Bookkeeping Plan van €150,00 ex. BTW wellicht iets voor jou.

Categorie:

Beschrijving

1.Werkzaamheden

 • 1.1
  Opdrachtgever verleent de opdracht aan House of Tax om ten behoeve van opdrachtgever boekhoudkundige werkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden bestaan primair uit het verzorgen van de administratie van opdrachtgever en/of het verzorgen van de omzetbelasting van opdrachtgever. Daarnaast kan opdrachtgever onbeperkt zakelijke vragen stellen aan House of Tax.
 • 1.2
  Werkzaamheden betreffende fiscale aangelegenheden anders dan omzetbelasting en vragen anders dan zakelijke vragen vallen buiten het maandpakket. Wil opdrachtgever overige werkzaamheden bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting uit laten voeren door House of Tax dan zullen deze vallen onder het uurtarief van 80 euro per uur. Dit zal altijd eerst overlegd worden met opdrachtgever.

2. Tarief & betaling

2.1 De honorering van House of Tax berust op een vast maandtarief.

<50 transacties per maand à 150 euro per maand.

Voor zover niet anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en eventuele verzend-, transport-, porto-, en overige onkosten.

2.2 House of Tax stuurt maandelijks een factuur van het maandpakket.

2.3 Alle facturen worden digitaal, per email, verstuurd.

2.4 Alle facturen dienen door opdrachtgever te worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij start via de webshop zal er gebruik worden gemaakt van automatisch incasso.

3.Verplichtingen

3.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of cijfers die noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden binnen de door House of Tax gestelde termijn worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

3.2 Opdrachtgever accepteert volledige verantwoordelijkheid voor boetes en naheffingen van de Belastingdienst ten gevolge het incompleet, incorrect of te laat aanleveren van gegevens of cijfers aan House of Tax dan wel aan de Belastingdienst.

Eveneens accepteert House of Tax geen aansprakelijkheid indien vertraging in de verwerking van de boekhouding en/of aangiften te wijten is aan onbetaalde facturen van House of Tax. House of Tax is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien er nog facturen openstaan.

4. Uitvoering

4.1 House of Tax zal zich inspannen om haar werkzaamheden uit te voeren naar beste inzicht, vermogen en volgens de geldende Nederlandse wetgeving zoals van een professional verwacht mag worden.

4.2 House of Tax zal niet de bevoegdheid hebben om onder meer de volgende activiteiten die behoren tot de verantwoordelijkheid van opdrachtgever, uit te voeren:


 • beslissen over geschillen die zouden kunnen ontstaan;

 • verlengt geen vaststaande termijnen;

 • verricht geen betalingen uit naam van opdrachtgever;

 • ontvangt geen betalingen/teruggaven uit naam van opdrachtgever;

 • aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige betaling die is verschuldigd door opdrachtgever.

4.3 House of Tax voorziet niet in juridisch en/of deskundig advies en behandelt geen juridische vraagstukken anders dan op het gebied van fiscaal recht.

4.4 Het staat House of Tax vrij de werkzaamheden geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden.

5. Privacy en geheimhouding

5.1 De gegevens en informatie die opdrachtgever aan House of Tax verstrekt, zal House of Tax zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

5.2 Zowel House of Tax als opdrachtgever zijn verplicht gedurende de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden waarvan hij/zij weet of had moeten weten dat deze vertrouwelijk zijn.

 

 

Bij aankoop van het product Boekhouding Outsourcen ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.